Các bảo vệ đường dây 500kv


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984
PHƯƠNG THỨC BẢO VỆ RƠ LE CHO ĐƯỜNG DÂY 500KV

Phương thức bảo vệ rơ le cho đường dây 500kV

1. Bảo vệ cho đường dây 500kV có hai sợi cáp quang độc lập liên kết hai trạm 500kV hai đầu đường dây, bao gồm ba bộ bảo vệ:

Bảo vệ chính 1: được tích hợp các chức năng bảo vệ 87L, 67/67N, 50/51, 50/51N, 85, 74

Bảo vệ chính 2: được tích hợp các chức năng bảo vệ 87L, 67/67N, 50/51, 50/51N, 79/25, 27/59, 50BF, 85

Bảo vệ dự phòng: được tích hợp các chức năng bảo vệ 21/21N, 67/67N, 50/51, 50/51N, 79/25, 27/59, 50BF, 85, 74

Chức năng 50BF, 79/25, 27/59 được dự phòng đúp, được tích hợp trong bảo vệ dự phòng và trong một trong hai bộ bảo vệ chính.

Hai bộ bảo vệ so lệch truyền tín hiệu trên hai sợi cáp quang độc lập.

Bảo vệ khoảng cách được phối hợp hai đầu với nhau thông qua một trong hai sợi cáp quang nêu trên hoặc PLC.

2. Bảo vệ cho đường dây 500kV chỉ có một sợi cáp quang liên kết hai trạm 500kV hai đầu đường dây, bao gồm hai bộ bảo vệ:

Bảo vệ chính: được tích hợp các chức năng bảo vệ 87L, 21/21N, 67/67N, 50/51, 50/51N, 79/25, 27/59, 50BF, 85, 74

Bảo vệ dự phòng: được tích hợp các chức năng bảo vệ 21/21N, 67/67N, 50/51, 50/51N, 79/25, 27/59, 50BF, 85, 74

Chức năng 50BF, 79/25, 27/59 được dự phòng đúp, được tích hợp trong bảo vệ dự phòng và trong bảo vệ chính.

Bảo vệ so lệch truyền tín hiệu trên đường cáp quang.

Chức năng bảo vệ khoảng cách trong bảo vệ chính được phối hợp hai đầu với nhau thông qua sợi cáp quang nêu trên.

Bảo vệ khoảng cách dự phòng được phối hợp hai đầu với nhau thông qua kênh tải ba.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


GẶP CÁC VẤN ĐỀ VỀ ĐIỆN CẦN HỖ TRỢ - LIÊN HỆ Mr.THÀNH 0966 056 984